පිරිමින්ට කිසිදු වැදගත්කමක් නොමැති තනපුඩු ඇයි පිරිමින්ට පිහිටන්නේ ?

ගර්භාෂයේ කලලය මුලින්ම වැඩෙන්නේ පොදු ව්‍යුහකටයි. එනම් එකම ජානමය සැලැස්මකට ගැහැණු පිරිමි කලල දෙකම වැඩෙන්නේ . පිරිමි බවට හෙතුවෙන y ක්‍රොමොසොම් එක ක්‍රියාත්මක විම ඇරබෙන්නෙ සති 6 , 7 කාලයෙදියි. වෘෂණ කොෂ වර්ධනය විම ඇරබෙන අතර පසුව ඉන් ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් හොමොනය නිපදවිම ඇරබෙයි. පිරිමින්ගේ මෙම තනපුඩු තවදුරටත් වර්ධනය නොවන නමුත් එය දර්ශියව ඉතුරු වෙයි.

පරිනාමිකව අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නොවන මෙවා සම්පුර්ණයෙන් නැති කර දැමිම නොවෙන්නෙ ඇයි ? තනපුඩු තවදුරටත් කාර්‍යයක් ඉටු නොකරන අතර එවා මගින් හානියක් ද නොවෙයි . විශාල වශයෙන් ශක්තිය හානියක්ද නොවෙයි .එනිසා තනපුඩු සම්පුර්ණයෙන් නැති විම ඉතාමත් අත්‍යාවශ්‍ය කාරණයක් නොවන නිසා එවා පවති.

දෙව මැවිමක් හෝ කාගෙහරි නිර්මාණයක් නම් මෙම තනපුඩු පිරිමින්ට කිසිසෙත්ම මැවිමට අවශ්‍ය නොවන බවත් කිවයුතුයි.

Suggestions

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here